ارشیو برچسب : دویدم و دویدم به کربلا رسیدم

دویدم و دویدم، به کربلا رسیدم

دویدم و دویدم به کربلا رسیدم

  دویدم و دویدم به کربلا رسیدم   حالا بشید مهیا می خوایم بریم کربلاشهر امام حسینه امام سوم ما   کربلا شهر ماتم شهر مصیبت و غمدوستان من گوش کنید تا ماجراشو بگم   حدود سال شصتم از شهر کوفه مردمنامه زیاد نوشتن گفتن امام سوم   ما مرد کارزاریم اما امام نداریماگر بیای به کوفه اطاعت از تو ...

ادامه مطلب »