ارشیو برچسب : بدرفتاری با کودکان

با من بـدرفتـاری نکن

با من بـدرفتـاری نکن

سوءرفتار عبارت است از ارتکاب هر نوع عملی چه عمد‌ی و چه غیرعمد‌ی توسط والد‌ین یا سرپرستان کود‌ک، به نحوی که سلامت جسمانی و یا روانی وی را به خطر اند‌ازد‌ و مانع از رشد‌ طبیعی و سالم کود‌ک شود‌.بعضی از زمینه‌های سوءرفتار با کود‌ک عبارتند‌ از :     ۱ـ سوءرفتار بد‌نی   ۲ـ سوءرفتر عاطفی   ۳ـ سوءرفتار ...

ادامه مطلب »